Umeå Universitet

”Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. I goda studiemiljöer erbjuds du ett brett och attraktivt utbud av program och kurser.” Källa: Om Umeå universitet

Webbdesign (15 hp)

 • Kursen syftar till att den studerande skall utveckla grundläggande kunskaper om webbdesign med aktuella webbstandarder.
 • Den behandlar inledningsvis historik och fundamentala idéer om WWW, hypertext och hypermedia då detta ger en djupare förståelse för webbdesign som aktivitet.
 • Därefter presenteras centrala tekniker och begrepp inom webbdesign, där framförallt design och utveckling med hjälp av stil-mallar (CSS) lyfts fram och förklaras. Kursen rymmer såväl teoretiska moment som praktisk övning i framtagandet av en webbplats med hjälp av aktuella tekniker som HTML, XHTML och CSS.
 • Kursen avser att ge förståelse för, och praktisk kunskap i, hur webbsidors dynamiska beteende kan formas med hjälp av JavaScript och Document Object Model.
 • Utformningen av webbsidor kan delas in i tre aspekter: (1) innehåll och struktur, (2) presentation och (3) beteende. I modern, standarddriven webbutveckling strävar vi mot en separation av dessa tre aspekter. XHTML används i regel enbart för innehåll och struktur, medan pre­senta­tions­aspekten hanteras med hjälp av stilmallar, Cascading Stylesheets (CSS). Beteende­aspekten avser t ex hur en webbsida beter sig i förhållande till vad en användare gör med sidan, men också hur innehållet kan förändras dynamiskt beroende på innehållet i en databas.
 • Kursen rymmer en introduktion till webbsidors dynamiska, interaktiva egenskaper. Två framträdande begrepp i kurs­innehållet är Document Object Model (DOM) och JavaScript. DOM kan förstås som ett standardiserat sätt för webbläsare att bygga upp en modell av en webbsida. Genom att förändra denna modell utifrån t ex användarens beteende kan också webbsidans innehåll och utseende förändras på ett genom­gripande sätt.
 • Ett centralt inslag i kursen är programmerings­språket JavaScript som används som ett verktyg för att skapa dynamiska webbsidor genom att manipulera och förändra en webbsidas DOM-modell.
 • Kursen presenterar en introduktion till JavaScript men fordrar ingen tidigare programmerings­erfarenhet. Kursen introducerar också användningen av moderna webb­utvecklings­tekniker (AJAX) och hur sådan utveckling kan stödjas och underlättas med hjälp av färdig­utvecklade script­bibliotek.

Webbutveckling (7,5 hp)

 • Kursen fokuserar på metoder och tekniker vid utveckling av webbapplikationer med hjälp av HTML5.
 • Kursens första del ämnar ge en förståelse för den konceptuella uppbyggnaden av tekniken bakom webbapplikationer inklusive förhållandet mellan klient och server. Med utgångspunkt i den nya standarden HTML5, ges även en överblick av etablerade tekniker såsom HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript och DOM.
 • Kursens andra del fokuserar på inter­aktivitet och användar­vänlighet. Viktiga aspekter för att uppnå användar­vänlighet och god design behandlas. Här ingår även att kunna anpassa applikationer för olika typer av enheter, från mobila enheter, surfplattor och mobiler till stationära datorer, liksom länkning till ljud- och bild­material.