Z shell-inställningar

Med Z shell kan du göra en stor mängd inställningar, både direkt i programinställningarna, men även i konfigurationsfilen.

Inställningar för Z shell görs i .zshrc som finns i katalogen /Users/user där user är ditt användarnamn. Öppna filen med vi eller nano eller den editor du har skapat en symlänk till.

autoload -U colors && colors

PROMPT="
$fg[yellow]%n@%m$reset_color %~
 >$reset_color "

RPROMPT="%T"

function precmd () {
    ls
}

alias sl='ls'
alias ls='ls -la'

alias ga='git add'
alias gco='git check out'
alias gst='git status'
alias gc='git commit'

function take () {
  mkdir $1
  cd $1
}

autoload -U colors && colors låter oss definiera färger direkt i inställningsfilen.

$fg betyder textfärg, $bg är bakgrundsfärg.

PROMPT är inmatningsmarkören. Radbrytning i koden betyder radbrytning i terminalfönstret. I detta fall hamnar prompten på en egen rad. Om du gör en radbrytning även direkt efter PROMPT=" så blir det en radbrytning (blankrad) även före varje prompt (eller mellan dem, beroende på hur man ser det).

Färgen skrivs innanför [ ] direkt efter $fg eller $bg. Färgerna kan du se i kommandotolkens inställningar för profiler.

%n@%m, %n visar namnet på användaren, snabel-a är bara sig själv (at) och %m visar namnet på datorn.

$reset_color återställer färgen till förinställd färg enligt kommandotolkens inställningar.

%~ definierar sökvägen dit du är (current path). Enbart tildetecken betyder din hemkatalog.

RPROMPT är en prompt till höger. %T visar tidsstämpel.

Funktioner

function precmd () {
    ls
}

precmd () är en funktion där man kan definiera vad som ska ske innan kommandoraden (prompten). I detta fall listas katalogens filer.

function take () {
  mkdir $1
  cd $1
}

Funktionen take gör först en katalog och förflyttar sedan prompten till den (cd = change direvtory). Variabeln $1 är parametern som skrivs tillsammans med functionen:

take test

skapar en katalog som heter test, där du befinner dig, och går sedan in i den katalogen.

Läs om bash-referenser eller zsh-funktioner.

Aliases

Alias är snabbkommandon du kan definiera för att lättare kunna skriva kommandon du använder ofta:

alias ga='git add'
alias gco='git checkout'
alias gst='git status'
alias gc='git commit'

anger till exempel en del git-kommandon som är användbara.

Posted in Linux on May 21, 2016