Installera PHP med Homebrew

Jag tycker att man har större kontroll på PHP-versionen om man installerar PHP separat.

Jag tycker att man har större kontroll på PHP-versionen om man installerar PHP separat.

Installera först xcode tools från terminalen:

code-select --install

som drar igång installation av command line developer tools (om du inte redan har dem). Se OS X Daily – install command line tools för beskrivning av dessa verktyg som ingår i Xcode IDE.

Gå sedan till Brew.sh och installera homebrew från terminalen enligt instruktion på sidan:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"


Installera packages

Innan du installerar någonting annat, kör kommandot:

brew doctor

Därefter är du redo att installera packages som t.ex. tree:

brew install tree

Denna package kan visa mapplistning i trädstruktur med kommandot tree.

Installera PHP

För att installera PHP, behöver du först skapa några kataloger som Homebrew lägger filer i. För att skapa katalog med Homebrew använder du kommandot tap:

brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/homebrew-php

Nu kan du installera din(a) version(er) av PHP som du vill använda. Exemplet gäller PHP 5.6:

brew install php56

Med kommandot brew options php56 kan du få en lista på olika inställningar du kan göra samtidigt med installationen.

Vid problem med installationen, kör brew doctor för att få en indikation på vad som eventuellt gick snett.

Förutom samma inställningar som i posten Installera webserver, så måste du ändra en liten detalj: varifrån php5-modulen ska ladda. Så leta upp följande rad att kommentera bort (i filen /etc/apache2/httpd.conf). Under skriver du den nya sökvägen till mappen där Homebrew lagt PHP-filerna:

#LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so
LoadModule php5_module /usr/local/Cellar/php56/5.6.21/libexec/apache2/libphp5.so

Koden hittar du på raderna 176 och 177 ungefär. Observera att du såklart måste ändra namn på mapparna, beroende på exakt version av PHP du installerar.

Starta till sist om Apache:

sudo apachectl restart

Färdig!

Posted in Linux, PHP on May 07, 2016