Installera Laravel

Laravel – ”The PHP Framework For Web Artisans”

Först av allt måste du installera Composer (för senaste version, besök länken):

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '92102166af5abdb03f49ce52a40591073a7b859a86e8ff13338cf7db58a19f7844fbc0bb79b2773bf30791e935dbd938') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Installera sedan Laravel, instruktioner på denna webbplats:

composer global require "laravel/installer"

Posted in Laravel, Linux, PHP on May 08, 2016