BegrafningsMuseum Online

N:o 1 Sveriges första begrafningsmuseum — etablerat 2004 i Ljungby

Om begrafningsmuseum online

bild på begravning
Begravning 1800-tal

Begravnings­museum Online (BMO) finns för att vårda ett kultur­arv av seder och bruk kring be­grav­ning­ar. Vilka var de seder och bruk som an­vändes vid begrav­ningar för ett eller två sekel sedan? Vi glömmer snabbt. BMO finns för att vårda minnen av gång­na tiders seder och bruk. För­hopp­nings­vis ger det oss en förståelse för hur det var på far­fars och mor­mors tid, kans ke kan det även hjälpa oss att nyan­sera vår bild av hur vi gör idag.

Samarbete mellan BMO och BTH

Denna webb­plats är resul­tat av ett sam­arbe­te mellan Ronny Holm, Mikael Roos och stud­enter på kursen "Databaser, HTML, CSS och skript­base­rad PHP-program­mering" vid Blekinge Tekniska Högskola.

Text­erna på BMO är skap­ade av Ronny Holm och Mikael Roos, om inte ann­at an­ges. Bild­erna som an­vänds är från Ronny Holms priv­ata sam­ling. De ob­jekt som finns på BMO är från Ronny Holms privata sam­ling om inget annat an­ges.

Pärlkrans

Varje stu­dent har skapat ett eget BMO, mer eller mind­re in­spi­rerade av sina med­stud­ent­ers ar­bet­en, input från Ronny Holm i sin funk­tion som kund samt in­put och feed­back från kur­sens lärare.

Begravningssked
   Föremål ur Ronny Holms rika samling

Text och mate­rial på denna webb­plats är pub­licerat enligt licensen Crea­tive Commons Attri­bution Share-­Alike License v3.0 om inte annat an­ges.

myra